Khung hình lịch bằng gỗ (KH101 - KH104)

Liên hệ
Khung hình lịch bằng gỗ hương, kích thước 40cm x 60cm Khung hình lịch chạm Phúc Lộc Thọ  

Khung hình lịch bằng gỗ hương, kích thước 40cm x 60cm

Khung hình lịch chạm Phúc Lộc Thọ