sale

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

2.000.000 VND 1.800.000 VND
sale

Bồ tát Quan Thế Âm Bồ Tát - PQA123

3.000.000 VND 2.800.000 VND
sale

Tượng gỗ Phật A Di Đà

3.000.000 VND 2.800.000 VND
sale

Tượng Phật Tổ - THP26

2.000.000 VND 1.800.000 VND
sale

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

2.200.000 VND 2.000.000 VND
sale

Phật A Di Đà - TA126

2.000.000 VND 1.800.000 VND
sale

Tượng Phật A Di Đà - TC109

2.000.000 VND 1.800.000 VND
sale

Tượng Phật Quan Âm bằng gỗ - PQA116

2.000.000 VND 1.900.000 VND
sale

Tượng Phật A Di Đà

2.000.000 VND 1.900.000 VND