Khung hình lịch bằng gỗ (KH104 - KH105)

Liên hệ
Khung hình lịch bằng gỗ hương, kích thước 40cm x 60cm Khung hình lịch chạm chữ Lộc.  

Khung hình lịch bằng gỗ hương, kích thước 40cm x 60cm

blcok lịch

Khung hình lịch chạm chữ Lộc.