Một số sản phẩm sắp hoàn thành

Liên hệ
Một số sản phẩm sắp hoàn thành... Tam đa đứng gốc đào - gỗ hương Bát tuấn hùng phong - gỗ hương Bồ Đề Đạt Ma - gỗ hương Khay trà & thiềm thừ - gỗ nu nghiến Phật Di Lặc ngồi gốc đào - gỗ hương Phật Di Lặc ngồi lá sen - gỗ hương Phật Di Lặc tam phúc - gỗ hương Phật Di Lặc - gỗ hương Phật Di...

Một số sản phẩm sắp hoàn thành...

Tam đa đứng gốc đào - gỗ hương

Bát tuấn hùng phong - gỗ hương

Bồ Đề Đạt Ma - gỗ hương

khay tra

Khay trà & thiềm thừ - gỗ nu nghiến

Phật Di Lặc ngồi gốc đào - gỗ hương

Phật Di Lặc ngồi lá sen - gỗ hương

Phật Di Lặc tam phúc - gỗ hương

Phật Di Lặc - gỗ hương

Phật Di Lặc - gỗ hương

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng - gỗ hương ôm đá

Phật Di Lặc ngũ phúc, ngồi gốc tùng - gỗ nu hương