Sưu tầm tượng Phật (ST101)

Liên hệ
Phật Di Lặc, cao 33cm x ngang 29cm Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ ôm đá

Phật Di Lặc, cao 33cm x ngang 29cm

tượng đẹp

Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ ôm đá

gỗ ôm đá

Sưu tầm tượng Phật