Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma (DM119)

Liên hệ
Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma - Gỗ hương, cao 99cm x rộng 66cm Đại lược tà chánh đôi điều mà thôi. [Tụng rằng:] Tâm tâm tâm không thể tìm/ Rộng cùng khắp pháp giới/ Hẹp chẳng chứa đầu kim/ Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật/ Biết rõ ba cõi rỗng không vật/ Nếu muốn cầu Phật chỉ cầu tâm/ Chỉ tâm nầy, tâm nầy mới là Phật.   Ta vốn cầu...

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma - Gỗ hương, cao 99cm x rộng 66cm

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Đại lược tà chánh đôi điều mà thôi.

[Tụng rằng:]

Tâm tâm tâm không thể tìm/ Rộng cùng khắp pháp giới/ Hẹp chẳng chứa đầu kim/ Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật/ Biết rõ ba cõi rỗng không vật/ Nếu muốn cầu Phật chỉ cầu tâm/ Chỉ tâm nầy, tâm nầy mới là Phật.

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma
 
Ta vốn cầu tâm, tâm tự trì/ Cầu tâm chẳng được, tự tâm hay/ Tánh Phật chẳng từ ngoài tâm được/ Tâm sanh là lúc tội sanh rồi.

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

[Kệ rằng:]

Ta vốn đến cõi nầy/ Truyền pháp cứu mê tình/ Một hoa nở năm cánh/ Kết quả tự nhiên thành